تهران - هیئت مع امام منصور - ۱۴۰۱


بروز رسانی: جلسه 12 اضافه شد - (1401/06/12)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تفسیری بر دعای ندبه - تهران - ۱۴۰۱ - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 1401/03/20

 

(تصویری - 60 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 181 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 157 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 181 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 394 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 396 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 394 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1401/03/27

 

(تصویری - 79 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 280 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 200 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 280 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 658 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 490 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 658 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 79 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 46 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1401/04/03

 

(تصویری - 83 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 243 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 200 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 243 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 542 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 488 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 542 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 83 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 48 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 48 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 48 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1401/04/10

 

(تصویری - 100 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 352 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 248 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 352 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 724 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 584 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 724 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 100 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 58 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 58 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 58 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - 1401/04/17

 

(تصویری - 63 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 213 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 151 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 213 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 454 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 382 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 454 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه ششم - 1401/04/24

 

(تصویری - 89 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 272 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 192 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 272 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 564 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 457 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 564 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 89 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 51 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 51 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 51 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هفتم - 1401/04/31

 

(تصویری - 79 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 178 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 150 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 178 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 404 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 367 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 404 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 79 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 46 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هشتم - 1401/05/07

 

(تصویری - 89 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 209 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 180 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 209 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 434 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 448 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 434 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 89 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 52 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 52 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 52 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه نهم - 1401/05/14

 

(تصویری - 70 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 232 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 519 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دهم - 1401/05/21

 

(تصویری - 76 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 238 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 490 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 76 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 44 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه یازدهم - 1401/06/04

 

(تصویری - 70 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 224 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 459 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوازدهم - 1401/06/11

 

(تصویری - 68 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 206 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 418 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 68 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 39 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سیزدهم - 1401/06/18

 

به زودی، ان‌شاءالله ...

 


mahdimouood.ir