تهران - هیئت مع امام منصور - ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲


بروز رسانی: جلسه 47 اضافه شد - (1402/12/19)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تفسیری بر دعای ندبه - تهران - ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

دسترسی سریع به آخرین جلسه برگزار شده:

 

جلسه اول - 1401/03/20

 

(تصویری - 60 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 181 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 157 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 181 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 394 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 396 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 394 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1401/03/27

 

(تصویری - 79 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 280 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 200 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 280 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 658 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 490 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 658 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 79 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 46 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1401/04/03

 

(تصویری - 83 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 243 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 200 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 243 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 542 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 488 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 542 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 83 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 48 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 48 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 48 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1401/04/10

 

(تصویری - 100 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 352 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 248 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 352 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 724 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 584 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 724 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 100 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 58 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 58 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 58 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - 1401/04/17

 

(تصویری - 63 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 213 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 151 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 213 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 454 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 382 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 454 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه ششم - 1401/04/24

 

(تصویری - 89 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 272 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 192 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 272 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 564 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 457 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 564 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 89 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 51 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 51 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 51 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هفتم - 1401/04/31

 

(تصویری - 79 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 178 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 150 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 178 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 404 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 367 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 404 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 79 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 46 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هشتم - 1401/05/07

 

(تصویری - 89 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 209 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 180 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 209 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 434 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 448 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 434 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 89 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 52 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 52 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 52 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه نهم - 1401/05/14

 

(تصویری - 70 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 232 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 519 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دهم - 1401/05/21

 

(تصویری - 76 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 238 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 490 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 76 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 44 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه یازدهم - 1401/06/04

 

(تصویری - 70 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 224 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 459 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوازدهم - 1401/06/11

 

(تصویری - 68 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 206 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 418 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 68 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 39 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سیزدهم - 1401/06/25

(در مسیر پیاده روی اربعین)

 

(تصویری - 89 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 190 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 413 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 89 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 51 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 51 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهاردهم - 1401/07/01

 

(تصویری - 92 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 237 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 408 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 92 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 53 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 53 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پانزدهم - 1401/07/15

 

(تصویری - 94 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 277 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 565 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 94 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 54 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 54 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه شانزدهم - 1401/07/22

 

(تصویری - 64 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 209 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 425 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هفدهم - 1401/07/29

 

(تصویری - 88 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 283 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 557 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 88 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 51 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 51 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هجدهم - 1401/08/13

 

(تصویری - 103 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 340 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 740 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 103 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 60 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه نوزدهم - 1401/08/20

 

(تصویری - 91 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 293 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 627 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 91 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 53 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 53 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیستم - 1401/08/27

 

(تصویری - 81 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 319 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 661 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 81 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 47 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 47 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیست و یکم - 1401/09/04

 

(تصویری - 72 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 221 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 450 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 72 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 41 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیست و دوم - 1401/09/18

 

(تصویری - 86 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 249 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 504 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 86 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 50 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 50 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیست و سوم - 1401/10/02

 

(تصویری - 95 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 278 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 554 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 95 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 55 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 55 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیست و چهارم - 1401/10/16

 

(تصویری - 84 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 239 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 488 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 84 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 48 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 48 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیست و پنجم - 1401/10/23

 

(تصویری - 83 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 256 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 415 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 83 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 48 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 48 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیست و ششم - 1401/11/14

 

(تصویری - 72 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 233 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 371 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 72 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 42 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیست و هفتم - 1401/11/28

 

(تصویری - 91 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 331 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 533 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 91 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 52 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 52 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیست و هشتم - 1401/12/12

 

(تصویری - 104 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 333 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 565 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 104 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 60 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه بیست و نهم - 1402/02/08

 

(تصویری - 80 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 278 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 426 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 80 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 46 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی‌ام - 1402/02/15

 

(تصویری - 77 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 241 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 387 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 77 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 44 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی و یکم - 1402/02/22

 

(تصویری - 82 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 268 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 434 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 82 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 47 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 47 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی و دوم - 1402/02/29

 

(تصویری - 91 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 215 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 482 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 91 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 53 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 53 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی و سوم - 1402/05/27

 

(تصویری - 89 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 218 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 493 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 89 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 42 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی و چهارم - 1402/06/10

 

(تصویری - 97 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 233 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 569 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 97 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 45 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 45 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی و پنجم - 1402/06/17

 

(تصویری - 117 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 319 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 667 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 117 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 56kbps:

لینک مستقیم / 47 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 47 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 67 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 67 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 67 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی و ششم - 1402/06/31

 

(تصویری - 93 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 326 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 701 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 93 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 43 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی و هفتم - 1402/07/14

 

(تصویری - 76 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 277 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 607 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 76 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 44 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی و هشتم - 1402/07/21

 

(تصویری - 74 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 284 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 575 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 74 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 43 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سی و نهم - 1402/07/28

 

(تصویری - 79 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 313 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 676 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 79 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 46 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهلم - 1402/08/05

 

(تصویری - 66 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 242 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 516 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 66 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهل و یکم - 1402/08/12

 

(تصویری - 82 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 309 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 664 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 82 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 47 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 47 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهل و دوم - 1402/08/19

 

(تصویری - 92 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 350 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 698 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 92 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 53 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 53 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهل و سوم - 1402/09/10

 

(تصویری - 88 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 320 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 723 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 88 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 51 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 51 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهل و چهارم - 1402/09/24

 

(تصویری - 116 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 305 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 717 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 116 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 67 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 67 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهل و پنجم - 1402/10/01

 

(تصویری - 99 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 188 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 403 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 99 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 57 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 57 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهل و ششم - 1402/10/22

 

(تصویری - 93 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 317 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 719 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 93 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 43 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهل و هفتم - 1402/12/18

 

(تصویری - 65 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 207 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 486 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهل و هشتم - 1402

 

به زودی، ان‌شاءالله ...

 


mahdimouood.ir