تهران - هیئت مع امام منصور - دهه اول محرم ۱۴۰۱


بروز رسانی: جلسه 10 [جلسه آخر] اضافه شد - (1401/05/19)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع سازمان سری شیعه - تهران - محرم ۱۴۰۱ - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)

 

جلسه 1 - 1401/05/07 - شب 1 محرم 1443

 

(تصویری - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 128 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 287 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 19 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 2 - 1401/05/08 - شب 2 محرم 1443

 

(تصویری - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 138 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 314 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 3 - 1401/05/09 - شب 3 محرم 1443

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 155 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 359 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 4 - 1401/05/10 - شب 4 محرم 1443

 

(تصویری - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 152 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 347 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 5 - 1401/05/11 - شب 5 محرم 1443

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 166 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 382 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 6 - 1401/05/12 - شب 6 محرم 1443

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 159 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 380 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 7 - 1401/05/13 - شب 7 محرم 1443

 

(تصویری - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 171 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 401 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 8 - 1401/05/14 - شب 8 محرم 1443

 

(تصویری - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 141 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 313 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 19 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 9 - 1401/05/15 - شب 9 محرم 1443

 

(تصویری - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 157 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 349 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 10 - 1401/05/16 - شب 10 محرم 1443

 

(تصویری - 67 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 159 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 351 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 67 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 39 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی

 


پست مرتبط:


mahdimouood.ir