تهران - هیئت مع امام منصور - دهه اول محرم ۱۴۰۲

دهه اول محرم: ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲


بروز رسانی: جلسه 20 [جلسه 10 در سال 1402] اضافه شد - (1402/05/07)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع سازمان سری شیعه - تهران - محرم ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)

 

دسترسی سریع به جلسات بر اساس زمان برگزاری:

  • جلسات سال ۱۴۰۱

    •  تهران - هیئت مع امام منصور - دهه اول محرم 1401 - (جلسات 1 تا 10)

 

جلسه 1 - 1401/05/07 - شب 1 محرم 1444

 

(تصویری - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 128 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 287 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 19 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 2 - 1401/05/08 - شب 2 محرم 1444

 

(تصویری - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 138 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 314 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 3 - 1401/05/09 - شب 3 محرم 1444

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 155 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 359 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 4 - 1401/05/10 - شب 4 محرم 1444

 

(تصویری - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 152 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 347 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 5 - 1401/05/11 - شب 5 محرم 1444

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 166 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 382 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 6 - 1401/05/12 - شب 6 محرم 1444

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 159 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 380 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 7 - 1401/05/13 - شب 7 محرم 1444

 

(تصویری - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 171 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 401 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 8 - 1401/05/14 - شب 8 محرم 1444

 

(تصویری - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 141 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 313 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 19 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 9 - 1401/05/15 - شب 9 محرم 1444

 

(تصویری - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 157 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 349 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 10 - 1401/05/16 - شب 10 محرم 1444

(آخرین جلسه در سال 1401)

 

(تصویری - 67 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 159 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 351 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 67 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 39 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 11 - 1402/04/27 - شب 1 محرم 1445

(تشیع و کار تشکیلاتی)

(اولین جلسه در سال 1402)

 

(تصویری - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 145 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 313 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 12 - 1402/04/28 - شب 2 محرم 1445

 

(تصویری - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 127 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 285 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 19 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 13 - 1402/04/29 - شب 3 محرم 1445

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 156 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 360 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 14 - 1402/04/30 - شب 4 محرم 1445

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 144 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 331 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 15 - 1402/04/31 - شب 5 محرم 1445

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 148 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 342 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 16 - 1402/05/01 - شب 6 محرم 1445

 

(تصویری - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 142 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 332 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 17 - 1402/05/02 - شب 7 محرم 1445

 

(تصویری - 62 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 147 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 343 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 62 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 18 - 1402/05/03 - شب 8 محرم 1445

 

(تصویری - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 159 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 362 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 19 - 1402/05/04 - شب 9 محرم 1445

 

(تصویری - 76 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 187 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 437 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 76 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 44 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 20 - 1402/05/05 - شب 10 محرم 1445

 

(تصویری - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 162 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 351 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 41 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

 


پست مرتبط:


mahdimouood.ir