تهران - هیئت عشاق الحسین - 22 تا 1392/01/26

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در هیئت عشاق الحسین - تهران - فاطمیه  92 - 22 تا 1392/01/26


شب اول - 1392/01/22

(صوتی - 64 دقیقه)

لینک مستقیم / 09 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی


شب دوم - 1392/01/23

(صوتی - 55 دقیقه)

لینک مستقیم / 09 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی


شب سوم - 1392/01/24

(صوتی - 63 دقیقه)

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی


شب چهارم - 1392/01/25

(صوتی - 61 دقیقه)

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی


شب پنجم - 1392/01/26

(صوتی - 75 دقیقه)

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی


دانلود 5 شب در یک فایل

(صوتی)

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی