تهران - هیئت عشاق الحسین - 11 تا 1393/01/14

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -فاطمیه 1393 (دهه دوم) - تهران

شب اول

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


شب دوم

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


شب سوم

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


شب چهارم

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


دانلود چهار شب به صورت یکجا

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی