بشارت ظهور منجی در یهود

در کتاب تورات و ملحقات آن ، بشارت های زیادی دربارة آمدن منجی موعود و ظهور مصلحی جهانی در آخرالزمان آمده است که به قسمتی از آن اشاره می شود:

الف- بشارت ظهور در زبور داوود :

در بیش از 35 مزمور از مزامیر صدوپنجاه گانه ، نوید ظهور آن موعود امم و منجی عالم موجود است :

زیرا که شریران منقطع می شوند؛ اما متوکلان به خداوند ، وارث زمین خواهند شد؛ چون که بازوهای شریران شکسته می شود و خداوند ، روزهای صالحان را می داند و میراث ایشان ابدی خواهد بود. صدیقان ، وارث زمین شده ، ابداً در آن ساکن  خواهند شد؛ اما عاصیان ، عاقبت ، مستأصل و عاقبت ، شریران منقطع خواهند شد. (کتاب مزامیر ، مزمور 37 ، بندهای 9-38)

ب- بشارت ظهور در کتاب اشعیای نبی :

در بخشی از این کتاب ، خداوند ، قریب الوقوع بودن تحقق عدالت خویش را وعده می دهد و مؤمنان را به اجرای عدالت فرا می خواند و می گوید :

نصاف را نگه بدارید ، عدالت را جاری کنید؛ زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من ، نزدیک است. (کتاب اشعیای نبی ، باب 32)

آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت ، سلامتی و نتیجه عدالت ، آرامی و اطمینان ِ خاطر خواهد بود تا ابدالآباد. و قوم من ، در منزل های آرامی ، ساکن خواهند شد. (کتاب اشعیای نبی ، باب 32)

ج- بشارت ظهور در کتاب زکریای نبی :

در آن روز ، یهوه خدا بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود و در آن روز ، یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. (کتاب زکریای نبی ، باب 14)

د- بشارت ظهور در کتاب دانیال نبی :

امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد شد که از حینی که امتی به وجود آمده است تا امروز ، نبوده و در آن زمان ، هر یک از قوم تو که در دفتر مکتوب یاد شود ، رستگار خواهد شد و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده اند ، بیدار خواهند شد؛ اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی؛ و حکیمان ، مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنانی که بسیاریرا به عدالت رهبری دعوت می کنند؛ مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. اما تو ای دانیال! کلام را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر ، مهر کن. بسیاری به سرعت تردد خواهند کرد و علم افزوده خواهد گردید. خوشا به حال آن که انتظار کشد! (کتاب دانیال نبی ، باب 12)

هـ- بشارت ظهور در کتاب حبقوق نبی :

اگر چه تأخیر نماید ، برایش منتظر باش؛ زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد..؛ بلکه جمیع امت ها را نزد خود جمع می کند. (کتاب حبقوق نبی ، فصل 2 ، بندهای 3)

 mahdimouood.ir

منبع: کتاب آفتاب مهر «انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)»