تهران - 1394/07/27 تا 1394/08/01

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از تهران تا کربلا - تهران - 1394/07/27 تا 1394/08/01

جلسه اول -  1394/07/27 - (شب اول محرم94)

 

(صوتی - 62 دقیقه)

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم -  1394/07/28 - (شب دوم محرم94)

 

(صوتی - 54 دقیقه)

لینک مستقیم / 09 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم -  1394/07/29 - (شب سوم محرم94)

 

(صوتی - 59 دقیقه)

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم -  1394/07/30 - (شب چهارم محرم94)

 

(صوتی - 71 دقیقه)

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم -  1394/08/01 - (شب پنجم محرم94)

 

(صوتی - 76 دقیقه)

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود تمامی شب ها در یک فایل:

(صوتی)

لینک غیر مستقیم /  117 مگابایت / دریافت

 


mahdimouood.ir