مشهد مقدس - 07 تا 1393/09/09

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ماهواره - مشهد مقدس - 07 تا 1393/09/09

جلسه اول - 1393/09/07

(تصویری - 79 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 480p:

لینک مستقیم / 191 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 218 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 218 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 79 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 45 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 45 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1393/09/08

(تصویری - 104 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 640p:

لینک مستقیم / 263 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 299 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 299 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 104 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 60 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1393/09/09

(تصویری - 116 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 480p:

لینک مستقیم / 239 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 219 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 219 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 116 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 66 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 66 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir