تهران - حسینیه پیروان مهدی (عج) - 1 تا 6 مرداد 1393

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع چگونه گناه نکنیم در ماه رمضان 93 - تهران - 1 تا 6 مرداد 1393

(صوتی + تصویری)

 

شب اول - 1393/05/01

(تصویری - 61 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 480p:

لینک مستقیم / 498 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 498 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 498 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 61 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


شب دوم - 1393/05/02

(تصویری - 66 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 480p:

لینک مستقیم / 477 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 477 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 477 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 66 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


شب سوم - 1393/05/03

(تصویری - 60 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 480p:

لینک مستقیم / 451 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 451 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 451 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


شب چهارم - 1393/05/04

(تصویری - 61 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 480p:

لینک مستقیم / 448 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 448 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 448 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 61 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


شب پنجم - 1393/05/05

(تصویری - 55 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 480p:

لینک مستقیم / 415 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 415 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 415 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 09 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 


شب ششم - 1393/05/06

(تصویری - 73 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 480p:

لینک مستقیم / 389 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 389 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 389 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 73 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 42 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود فایل صوتی تمامی شب ها در یک فایل فشرده - با کیفیت متوسط

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / 184 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 184 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir