کرمان و رفسنجان - 28 و 1391/01/29

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی های استاد رائفی پور در کرمان و رفسنجان (6 جلسه) - 28 و 1391/01/29

 جنگ نرم - رفسنجان - 1391/01/28

(تصویری)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3 l بخش 4 l بخش 5 l بخش 6 l بخش 7 l بخش 8

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


عرفان های نوظهور -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان - 1391/01/28

(تصویری)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3 l بخش 4 l بخش 5 l بخش 6 l بخش 7 l بخش 8

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


بیداری اسلامی- جلسه عمومی شهر کرمان - 1391/01/28

(تصویری)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3 l بخش 4 l بخش 5 l بخش 6 l بخش 7 l بخش 8 l بخش 9

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


عبرتهایی از قوم بنی اسرائیل 2 - دانشگاه شهید باهنر کرمان - 1391/01/29

(تصویری)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3 l بخش 4 l بخش 5 l بخش 6 l بخش 7 l بخش 8 l بخش 9

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


نقش رسانه در فرهنگ عمومی جامعه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان - 1391/01/29

(تصویری)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم (flv) / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3 l بخش 4 l بخش 5 l بخش 6 l بخش 7

لینک غیر مستقیم (3gp) / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


آخرالزمان و وظایف منتظران - بین فعالین مساجد شهر کرمان - 1391/01/29

(تصویری)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3 l بخش 4 l بخش 5 l بخش 6 l بخش 7 l بخش 8 l بخش 9 l بخش 10

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی